Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników ma dla Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. ogromne znaczenie, w związku z czym niniejszym informujemy o naszych praktykach w zakresie prywatności danych.

Zasadniczo z niniejszej strony internetowej można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak, jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać z usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może okazać się konieczne przetworzenie danych osobowych. W sytuacji, gdy konieczne jest przetworzenie danych osobowych, a brak do tego podstaw ustawowych, zasadniczo prosimy o zgodę osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu) dowolnej osoby, której dane dotyczą, zawsze będzie przebiegało w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, jakim podlega Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).
Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności nasza firma chciałaby poinformować użytkowników o charakterze, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto niniejszym informujemy osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

1. Informacje na temat transmisji danych za pośrednictwem Internetu
Choć firma Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, musimy zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu (np. za pomocą poczty e-mail) może być narażona na luki w zabezpieczeniach i nie może zostać całkowicie ochroniona przed dostępem stron trzecich. Dlatego też każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków komunikacji, np. telefonicznie.

2. Informacje na temat komercyjnego wykorzystania danych kontaktowych z niniejszej strony internetowej
Wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych pozyskanych z niniejszej strony internetowej do celów reklamowych, chyba że za uprzednią pisemną zgodą firmy Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. lub po uprzednim nawiązaniu relacji biznesowych.
Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. oraz wszystkie osoby i podmioty wymienione na niniejszej stronie zabraniają komercyjnego wykorzystywania i/lub ujawniania ich danych.

3. Informacje na temat stosowanej terminologii
W niniejszej Polityce Prywatności stosujemy następujące terminy zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO):

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez administratora odpowiadającego za przetwarzanie.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

4. Nazwa i adres administratora
Na potrzeby Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych osobowych, administratorem danych jest:

Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Maćka z Bogdańca 16a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221106, NIP: 7251039233 (zwany w niniejszym dokumencie „Administratorem”)
Telefon: +48 42 671 19 90
E-mail: studex@studex.pl
Strona WWW: www.studex.pl

5. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych o ile został powołany
Inspektor Ochrony Danych nie został powołany przez Administratora

6. Cel przetwarzania danych
Korzystanie z naszych stron internetowych może wiązać się z potrzebą przekazania nam danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.

Dane zbierane podczas rejestracji
Aby skorzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych może zajść konieczność zarejestrowania np. przy dokonaniu zapisu na Newsletter o ile funkcjonuje w naszych stronach internetowych. W takiej sytuacji podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych, której dotyczyła rejestracja. Tymi usługami mogą być np.: usługa Newslettera, usługa Forum, usługa Komentarzy, konkursy, itd. w zależności od aktualnej funkcjonalności naszych stron internetowych.

Kontakt za pośrednictwem niniejszej strony internetowej
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z nami dobrowolnie za pośrednictwem adresu e-mail studex@studex.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 168 008, dane osobowe przekazane przez osobę, której danej dotyczą, przetwarzane będą przez nas. Takie dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania bądź skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, np. aby udzielić odpowiedzi na zapytanie. Przekazując swoje informacje za pośrednictwem kanałów komunikacji (takich jak adres e-mail lub numer telefonu), osoba, której dane dotyczą, zgadza się na kontakt z naszej strony za pośrednictwem danego kanału komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
Na potrzeby przetwarzania i udzielania odpowiedzi na zapytania ze strony osób, których dane dotyczą, administrator może podjąć decyzję o przekazaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą, podmiotowi przetwarzającemu. Na przykład, administrator może przekazać dane adresowe osoby, której dane dotyczą, firmie doręczającej przesyłki w celu doręczenia nagrody wygranej w losowaniu lub konkursie, w którym osoba, której dane dotyczą, wzięła dobrowolny udział.
Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie. Jest to związane z działaniem plików cookies oraz stosowanymi narzędziami Google Adwords i Google Analytics, których przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki.

Pozostałe dane
Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
Jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przez nas konkursach i przekażesz nam w związku z tym Twoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, w tym w celu wyłonienia laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, w którym bierzesz udział będzie posiadał własną notę informacyjną regulującą kwestie przetwarzanych przez nas Twoich danych, wówczas nota ta, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka Prywatności.

7. Pliki cookie
Niniejsza strona www.kolczykowanie.pl używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przesyłane do przeglądarki internetowej użytkownika za pośrednictwem serwera sieciowego i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Plików tego typu używa wiele stron internetowych. Niektóre pliki cookie nazywane są plikami cookie sesji. Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne zaś to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu i pozwalają odwiedzanym stronom lub serwerom rozpoznawać przeglądarkę użytkownika przy kolejnych wizytach. Dzięki unikatowemu identyfikatorowi (ID pliku cookie), przeglądarka osoby, której dane dotyczą, jest odróżniana od innych przeglądarek i identyfikowana.
Dzięki wykorzystaniu plików cookie niniejsza strona internetowa jest przyjaźniejsza użytkownikom, a my możemy optymalizować dla nich nasze informacje i usługi.
Każda osoba, której dane dotyczą, może kontrolować wykorzystanie plików cookie na odwiedzanych stronach internetowych za pomocą indywidualnych ustawień przeglądarki. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, może wyłączyć obsługę plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usunąć pliki cookie, które zostały już przesłane. Umożliwiają to wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, nie zgodzi się na stosowanie plików cookie, może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w zakresie plików cookies:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8. Zbieranie ogólnych danych i informacji
Niniejsza strona internetowa www.kolczykowanie.pl zbiera szereg ogólnych danych i informacji, gdy zostanie wywołana przez osobę, której dane dotyczą, lub automatyczny system. Dane te są przechowywane w plikach rejestru serwerów. Zbierane mogą być takie informacje jak:

 • rodzaj przeglądarki i używana wersja,
 • system operacyjny wykorzystywany przez system dostępu,
 • strona internetowa, z której system dostępu uzyskał dostęp do naszej strony internetowej („strony odsyłające”),
 • podstrony odwiedzane na naszej stronie,
 • data i czas dostępu do strony,
 • adres protokołu internetowego (adres IP),
 • dostawca Internetu systemu dostępu,
 • wszelkie inne, podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataku na nasze systemy IT.

Powyższe ogólne dane i informacje nie są wykorzystywane przez Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat osób, których dane dotyczą. Informacje te są przechowywane w innym miejscu niż wszystkie dane osobowe przekazane przez osoby, których dane dotyczą, i służą następującym, głównie statystycznym celom:

 • prawidłowemu wyświetlaniu treści naszej strony internetowej;
 • optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również zamieszczanych na niej reklam;
 • zapewnianiu trwałej rentowności naszych systemów IT i infrastruktury sieciowej;
 • dostarczaniu organom ścigania informacji koniecznych do ścigania przestępczości w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne i/lub na żądanie.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych będzie przetwarzał i przechowywał dane osób, których dane dotyczą, wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celu przechowywania bądź przez okres wyznaczony przez przepisy Unii Europejskiej lub prawa polskiego w przepisach lub regulacjach, którym podlega administrator.
Jeżeli cel przechowywania nie będzie miał zastosowania lub upłynie okres przechowywania wyznaczony przez przepisy Unii Europejskiej lub prawa polskiego, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawa.

10. Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo do uzyskania potwierdzenia
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z danego prawa do uzyskania potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo dostępu
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskiwania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnych informacji na temat jej przechowywanych danych oraz ich kopii.
Ponadto przepisy RODO przyznają osobom, których dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania,
 • kategorie odnośnych danych osobowych,
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskiwania informacji, czy jej dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takich przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach takiego przekazywania danych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z danego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do sprostowania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z takiego prawa do sprostowania danych, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zaistnieje któraś z wymienionych sytuacji, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia jej danych osobowych przechowywanych przez przepisy Unii Europejskiej lub prawa polskiego osoba ta może w każdej chwili skontaktować się z nami. Dopilnujemy wówczas niezwłocznej realizacji żądania usunięcia danych.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, pod warunkiem że nie jest niezbędne przetwarzanie tych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony zostanie jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Studex Poland Ltd. Sp. z o.o., osoba ta może w każdej chwili skontaktować się z nami, a Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. ograniczy wówczas przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, w ramach realizacji swojego prawa do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, pod warunkiem że jest to technicznie możliwe oraz nie powoduje to uszczerbku dla praw i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się nami.

Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw do nas wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z nami. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może – w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja taka:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; lub
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą,

Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Aby skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

11. Ochrona danych osobowych w przypadku aplikacji do pracy u Administratora
Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osób ubiegających się o pracę w celu realizacji procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie takie może być także prowadzone elektroniczne. Tak dzieje się w szczególności w sytuacji, gdy kandydat przekazuje dokumenty aplikacyjne administratorowi drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub portali internetowych, na których administrator umieścił ogłoszenia o rekrutacji. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, wówczas przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem przez administratora, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po przekazaniu decyzji odmownej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych Administratora lub inne uzasadnione interesy Administratora przemawiają za nieusuwaniem danych. Inne uzasadnione interesy w takiej sytuacji to, na przykład, ciężar dowodu w postępowaniu prowadzonym w sprawach o mobbing, czy dyskryminację w procesie rekrutacji.

12. Przepisy o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem i wykorzystaniem Google Analytics
Administrator zamieścił na niniejszej stronie element Google Analytics z funkcją anonimizacji. Google Analytics to usługa analizy ruchu na stronie. Analiza ruchu na stronie oznacza zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających stronę internetową. Usługa analizy ruchu na stronie zbiera, między innymi, dane na temat strony internetowej, z której przybył użytkownik (tzw. strony odsyłającej), odwiedzanych podstron oraz częstotliwości i czasu przeglądania podstron. Analiza ruchu na stronie służy głównie optymalizacji strony internetowej oraz przeprowadzaniu analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.
Operatorem Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

Na potrzeby analizy ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics, administrator korzysta z funkcji „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej funkcji, adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, zostaje skrócony przez Google i zanonimizowany w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych stron z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego kraju będącego Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zadaniem elementu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje do, między innymi, oceny wykorzystania naszej strony internetowej oraz do przedstawiania raportów internetowych ilustrujących działania na naszych stronach, a także do świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicję plików cookie można znaleźć powyżej. Po przesłaniu pliku cookie, Google może zacząć analizować wykorzystanie naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu podstrony w ramach niniejszej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i posiadającej zintegrowany element Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje Google dane za pośrednictwem elementu Google Analytics do celów analizy. W trakcie tej procedury technicznej, Google poznaje dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, służące Google do, między innymi, ustalenia pochodzenia gości i kliknięć, a następnie do rozliczenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do strony oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Przesłane dane osobowe przechowywane są przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w ramach tej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików cookie z naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i trwale odrzucając pliki cookie. Takie ustawienia przeglądarki internetowej uniemożliwią także Google Analytics umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już używane przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć przez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się zbieraniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej i przetwarzaniu tych danych przez Google, oraz ma możliwość zablokowania takich działań. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje na temat odwiedzin na stronach nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki internetowej uznawana jest przez Google za sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym terminie usunięty, sformatowany bądź zainstalowany ponownie, wówczas aby wyłączyć Google Analytics, osoba, której dane dotyczą, będzie musiała ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, bądź jakąkolwiek inną osobę, którą można przypisać obszarowi kompetencji osoby, której dane dotyczą, lub zostanie wyłączony, możliwa będzie ponowna instalacja bądź reaktywacja takiego dodatku.
Więcej informacji oraz stosowne przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresami https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Google Analytics opisano dokładniej pod adresem https://www.google.com/analytics/.

13. Przepisy o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem i wykorzystaniem Google AdWords
Administrator zintegrował z niniejszą stroną internetową Google AdWords. Google Adwords to usługa w zakresie reklamy internetowej, pozwalająca reklamodawcy umieszczać reklamy w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy zdefiniować konkretne słowa kluczowe, dzięki którym, gdy użytkownik wpisze w wyszukiwarce frazę związaną ze słowem kluczowym, wyświetlane są reklamy w wynikach wyszukiwania Google. W ramach sieci reklamowej Google, reklamy są wyświetlane na stosownych stronach internetowych w oparciu o automatyczny algorytm, biorący pod uwagę wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.
Operatorem Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczanie stosownych reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, trafi na naszą stronę internetową przez reklamę Google, do systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, przesłany zostaje przez Google plik cookie służący do śledzenia konwersji. Definicję plików cookie można znaleźć powyżej. Pliki cookie służące do śledzenia konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osób, których dane dotyczą. Do momentu utraty ważności, plik cookie służący do śledzenia konwersji sprawdza, czy na naszej stronie internetowej wywoływane są określone podstrony. Dzięki plikom cookie służącym do śledzenia konwersji, Google i administrator dowiadują się, czy osoba, która dotarła na stronę przez reklamę AdWords wykonywała określone czynności.

Dane i informacje zebrane za pomocą plików cookie służących do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google przy opracowywaniu statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Dane statystyki odwiedzin służą do ustalania całkowitej liczby użytkowników, którzy skorzystali z reklam AdWords, tym samym określając skuteczność bądź nieskuteczność poszczególnych reklam AdWords i pozwalając zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Pliki cookie służące do śledzenia konwersji przechowują dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Dlatego też, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, przesyłane są firmie Google w Stanach Zjednoczonych i firma Google przechowuje je w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem powyższej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików cookie z naszej strony internetowej, jak określono powyżej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i trwale odrzucając pliki cookie. Dane ustawienia przeglądarki internetowej uniemożliwią także Google umieszczanie plików cookie służących do śledzenia konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć przez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się reklamom Google opartym na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi odwiedzić stronę https://adssettings.google.com w każdej z używanych przeglądarek i zmienić wybrane ustawienia.
Więcej informacji oraz stosowne przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

14. Podstawa prawna do przetwarzania danych
Podstawą prawną do przetwarzania danych, na które uzyskujemy zgodę w związku z konkretnym celem przetwarzania, jest art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w sytuacji gdy przetwarzanie danych konieczne jest do dostarczenia towarów bądź realizacji innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust.1 lit. b RODO. To samo dotyczy przetwarzania danych wymaganego do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma objęta jest obowiązkiem prawnym, w związku z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, takim jak realizacja zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W rzadkich sytuacjach przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak dzieje się, na przykład, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę dozna w niej obrażeń, a jej nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego bądź inne istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
I wreszcie, przetwarzanie danych może opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna dotyczy przypadków przetwarzania nieobjętych żadną z powyższych podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
Ilekroć będziemy Państwa pytali o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda.
W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy
Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie zawsze jednak będzie to umowa wiążąca się z dodatkową odpłatnością. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych na naszych stronach internetowych dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.
Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzali Twoje dane, które nam udostępnisz w trakcie udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach.

Obowiązek prawny
W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.
Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.
Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

15. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią
W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO za prawnie uzasadnione interesy Administratora, Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura/budynku Administratora i jego mienia oraz rejestrowanie sposobu korzystania z niego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych oraz dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu oferowania przez Administratora produktów i usług własnych (marketing bezpośredni Administratora Danych), w celu prowadzenia strony internetowej i profili w portalach społecznościowych, komunikowania się za ich pomocą (komentarze, chat, wiadomości) oraz w celach analitycznych dotyczących analiz ich funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać dane osobowe zbierane automatycznie w naszych stronach internetowych celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji.

16. Cel i okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych jest ściśle związany z celem i podstawą ich przetwarzania. W związku z powyższym Administrator będzie przetwarzał dane:
a. przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach wskazanych w zgodzie (w takim przypadku możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) – przez czas przetwarzania danych na tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody,

b. przetwarzane na podstawie wymogów kontraktowych tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na wniosek osoby, której dane dotyczą działań przed jej zawarciem – przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej z Administratorem w tym usług serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji,

c. przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej – przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych np. jeśli dane muszą być przechowywane w celach sprawozdawczości finansowej to czas ich przechowywania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument księgowy;

d. przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu ustania celu przetwarzania (np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

17. Przetwarzanie danych osobowych jako obowiązek ustawowy lub umowny; warunek konieczny do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do przekazania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych
Niniejszym wyjaśniamy, że przetwarzanie danych osobowych jest częściowo wymagane na mocy prawa (np. przepisów podatkowych), ale może także wynikać z postanowień umownych. Czasem, aby zawrzeć umowę, osoba, której dane dotyczą, musi dostarczyć nam dane osobowe, które są następnie przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, może być, na przykład, zobowiązana dostarczyć nam dane osobowe, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Konsekwencją nieprzekazania danych osobowych może być brak możliwości podpisania umowy z osobą, której dane dotyczą.
W sytuacji, gdy pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np.:

 • informatyczne oraz nowych technologii;
 • płatnicze;
 • księgowo- finansowe lub prawne
 • audytorskie i kontrolne;
 • windykacyjne;
 • drukarskie;
 • niszczenia dokumentów;
 • pocztowe oraz kurierskie
 • ubezpieczeniowe
 • medyczne
 • inne podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, niezbędne w celu zrealizowania celów przetwarzania danych określonych w niniejszej informacji

na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń

c. jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi np. w przypadku konieczności weryfikacji należytego sposobu ich wykonania

d. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosowaniem i wykorzystaniem Google Analytics i AdWords – Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

19. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.

20. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Jako odpowiedzialna firma, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

21. INFORMACJE O ŹRÓDLE DANYCH
Państwa dane uzyskaliśmy zasadniczo bezpośrednio od osoby której dane dotyczą. Czasami dane uzyskujemy także np. od firmy dla której pracujecie (lub z którą współpracujecie) na podstawie zgody, zapytania lub zawartej przez nas umowy; w ramach dostępu do ogólnodostępnych baz GUS, KRS, CEiDG, ogólnie dostępnych stron internetowych.

22. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Osobom, których dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

23. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI
Usługi oferowane w ramach naszych stron internetowych skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

24. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON
Niniejszy dokument odnosi się jedynie do stron internetowych, których administratorem jest Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki wyświetlane automatycznie w trakcie korzystania z jego stron internetowych umożliwiające bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Studex Poland Ltd. Sp. z o.o. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Tutaj można znaleźć Regulamin oraz inne informacje prawne.

Pozostańmy w kontakcie

Twitter Studex na Twitterze
Facebook Studex na Facebooku
Instagram Studex na Instagramie
YouTube Oglądaj nas na YouTube.
Kontakt Wyślij wiadomość.
PinterestStudex na Pinterest.

To takie proste

External link to Studex video on YouTube

Studex video on YouTube